Všeobecné otázky

Kto môže podať žiadosť o grant?

Žiadosť o grant môže podať každý študent dennej formy doktorandského štúdia v štandardnej dĺžke štúdia (okrem študentov posledného ročníka DŠ), ktorého školiacim pracoviskom je niektorá z organizácií SAV. Žiadosť môže podať iba individuálny riešiteľ, keďže tieto granty nie sú určené pre kolektívy. Študent, ktorý v predchádzajúcom roku mal udelený grant a v záverečnom hodnotení bolo určené, že nesplnil ciele projektu, nemôže žiadať o ďalší grant, resp. jeho žiadosť nebude hodnotená.

Na akú dobu sa udeľuje grant?

Grant sa udeľuje na obdobie 1 kalendárneho roka, tj. od 1. 1. do 31. 12.

Príprava a podávanie žiadosti

Akým spôsobom sa podáva žiadosť o grant?

Žiadosť o grant sa podáva cez online systém, ktorý je dostupný z webovej stránky Programu. Pred prvým prihlásením do systému je potrebné sa najprv registrovať cez registračný formulár. Podpísaná papierová verzia žiadosti, vygenerovaná zo systému, sa zasiela poštou na adresu: Úrad Slovenskej akadémie vied - Odbor vedy a výskumu, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava. Tlačenú verziu je potrebné odoslať najneskôr do 3 pracovných dní od elektronického podania žiadosti.

Čo sa stane, ak v žiadosti nevyplním všetky potrebné časti?

Všetky časti žiadosti sú povinné. V prípade, že niektorá z nich nebude vyplnená, žiadosť nebude hodnotená.

Hodnotenie žiadostí

Kto hodnotí podané žiadosti?

Žiadosti o grant hodnotia členovia Hodnotiacej komisie. Každá žiadosť je zaradená do určitej podsekcie Hodnotiacej komisie a v rámci tejto podsekcie hodnotí žiadosti príslušný člen komisie určený pre danú podsekciu. Ak je to nevyhnutné na riadne posúdenie žiadosti, môže byť na hodnotenie určený externý hodnotiteľ.

Môžem sa odvolať, ak nesúhlasím s hodnotením mojej žiadosti?

Proti rozhodnutiu P SAV o zaradení do určitej kategórie a teda o udelení/neudelení grantu nie je možné sa odvolať. V prípade podozrenia, že so žiadosťou o grant nebolo nakladané objektívne alebo že pri hodnotení došlo k zaujatosti, príp. konfliktu záujmov, je možné podať podnet, ktorý bude adresovaný predsedovi Hodnotiacej komisie. O prešetrení podnetu bude žiadateľ informovaný.

Finančné otázky

Aká je maximálna výška grantu?

Maximálna výška grantu je 2000 Eur. V prípade, že žiadosť o grant bude po hodnotení zaradená do kategórie B a v prípade dostatočných finančných prostriedkov na projekty, projekt bude financovaný v redukovanej, polovičnej výške, tzn. 1000 Eur.

Ako môžem použiť finančné prostriedky z grantu?

Finančné prostriedky grantu spadajú do kategórie 630 (bežné výdavky). Finančné prostriedky grantu je možné využiť na tovary, služby, cestovné a konferenčné výdavky, výdavky súvisiace s publikovaním výsledkov, príp. strojový čas. Všetky výdavky musia súvisieť s projektom financovaným z grantu. Cestovné výdavky súvisiace s účasťou na konferencii budú hodnotené ako oprávnené do výšky 50% zo sumy grantu. Cestovné výdavky súvisiace so zberom experimentálneho materiálu alebo vzoriek, návštevami archívov, návštevami spolupracujúcich pracovísk kvôli výmene skúseností, príp. kvôli realizácii experimentu môžu byť, v prípade riadneho odôvodnenia v žiadosti, uznateľné až do výšky 100% zo sumy grantu. Finančné prostriedky grantu nie je možné použiť na úhradu nepriamych(režijných) výdavkov, kapitálových výdavkov a na vyplácanie odmien.

Kedy budú finančné prostriedky prevedené na organizáciu?

Finančné prostriedky v schválenej výške budú prevedené na organizáciu v priebehu februára toho kalendárneho roka, v ktorom sa projekt realizuje. Následne dá organizácia tieto finančné prostriedky k dispozícii držiteľovi grantu. Držiteľ projektu je povinný pri čerpaní finančných prostriedkov grantu dodržiavať platnú slovenskú legislatívu a interné predpisy a postupy školiaceho pracoviska.

Realizácia projektu

Je možné projekt prerušiť?

Nie, projekt nie je možné prerušiť, keďže ide o projekt v trvaní iba 1 roka s presne definovaným začiatkom a koncom. Projekt je možné iba predčasne ukončiť.

Môžem si grant preniesť do inej organizácie?

Nie, grant je neprenosný. Financovaný projekt sa musí realizovať v rámci organizácie, ktorá je školiacim pracoviskom doktoranda, avšak doktorand je oprávnený realizovať jeho časť (max. 3 mesiace) na spolupracujúcom pracovisku (domácom alebo zahraničnom).

Ako sa hodnotí realizácia projektu?

Realizácia projektu sa hodnotí na základe záverečnej správy, ktorú držiteľ grantu predkladá do 31. 1. nasledujúceho roka. Záverečnú správu hodnotí príslušný člen Hodnotiacej komisie. Po jej posúdení určí, či boli alebo neboli splnené ciele projektu.

Kontakty

  +421 2 575 10 275
  doktogrant@savba.sk

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Odkazy

Na stiahnutie